Medezeggenschapsraad

De MR is een orgaan dat opkomt voor de belangen van de leerkrachten, ouders en leerlingen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld en vastgelegd in een medezeggenschapsregelement. 

MR

Onze MR bestaat uit:
Voorzitter: Herman Pruiskens (oudergeleding) en Margriet van de Berg (oudergeleding).

Leden: Suzanne van der Zande (personeelsgeleding) en Kayleigh Koole (personeelsgeleding). 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: schoolformatieplan, protocollen, ARBO, veiligheid, taakbeleid, begroting en jaarrekening, schoolplan en het oudertevredenheidsonderzoek. 

Help ons verder!
Heeft u zaken waar de MR zich over moet buigen? Neem dan gerust contact op met één van de MR-leden. 
Email: mr@maurits.pcpow.nl

Bedankt voor het meedenken.

Wat moet u weten: GMR

Vanuit de MR is onze collega Kayleigh Koole afgevaardigde naar de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van stichting PCPOW. Email: GMR@pcpow.nl