Medezeggenschapsraad

De MR is een orgaan dat opkomt voor de belangen van de leerkrachten, ouders en leerlingen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld en vastgelegd in een medezeggenschapsregelement. 

MR

Onze MedezeggenschapsRaad bestaat uit:


Voorzitter: Arjo van Reeven (oudergeleding)

Margriet van de Berg, Rosa Cogels (oudergeleding)

Teamleden: Suzanne van der Zande en Kayleigh Koole (personeelsgeleding)

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

schoolformatieplan, protocollen, ARBO, veiligheid, taakbeleid, begroting, schoolplan en het oudertevredenheidsonderzoek. 

Heeft u onderwerpen waar de MR zich over moet buigen? Neem dan gerust contact op met één van de MR-leden. 
Het e-mailadres voor uw berichten is: mr@maurits.pcpow.nl Dank u wel voor het meedenken!

Wat moet u weten: GMR

Vanuit de MR is onze collega Kayleigh Koole afgevaardigde naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting PCPOW. 

Email: GMR@pcpow.nl